Svet-Stranek.cz
Děti - živé květiny země
Naše třída 2.C.

Učivo archiv:Děti - živé květiny země

Učivo archiv

Týdenní učivo
Pondělí 9.3

Tv - cíl: Přihrávky míčem
- nástup
- rozcvička
- přihrávky míčem
- vrchem jednoruč, obouruč
- spodem jednoruč, obouruč
- dribling


Čj - cíl: Opakování
úvod: pravopisné cvičení
str 83. cv. 1 - článek "Tří Jany"
- Janička vypráví babičce o svých spolužácích, spolužačkách
- všimneme si podtržených slov
cv. 2 - tato podtržená slova rozděl do 2 sloupců
- podstatná jména            slovesa
- cvičení provedeme na tabuli
- děti střídáme, aktivní zapojení kontrolou
OBOHACENÍ: popiš svého spolužáka jeho vlastnostmi, ale tak, abys nepopsal jak vypadá
- máme za úkol uhádnout, o koho se jedná
cv. 3 - toto cvičení provedeme též na tabuli
- zapojíme ostatní děti
- připomeneme si, co jsou jména, co příjmení
cv. 6 - Na dvorku
- doplňuj i/y
- ústně + zdůvodnění
cv. 4: a) vypiš slova s y/ý po tvrdých souhláskách (5)
         b) vypiš slova s i/í po měkkých souhláskách (9)
cv. 3 - zápis do ČŠ
- reflexe -M - cíl: Násobky 2
úvod: manipulativní činnost, práce s kartičky násobků
- haptická, akustická, znázornění, vizuální
- dodělání cvičení na str. 38
str. 39 cv. 1 - provedeme společný rozbor úlohy a seznámíme se způsobem zápisu
- situaci si znázorníme nejprve pomocí autíček (nebo jiných věcí)
- pak si ukážeme jednodušší znázornění pomocí kruhů
- úlohu společně vyřešíme a zapíšeme odpověď
cv. 2 - řešíme společně
cv. 3, 4, 5, 6 - samostatná práce
MŠ - +, - do 100
- reflexe -
Čtení - cíl: Dočítáme článek "Jak smažili koblihu"
- dbáme na plynulost a hlasitost četby
- povídáme si o částech, které jsme přečetli
doplnění: namaluj vepříka, kůzle a koblihuPsaní - cíl: Přepis básní, říkadel
- luštíme přesmyčky
- opisujeme slova
- řadíme podle abecedy
- dbáme na správné hygienické a psací návyky


Úterý10.3


M-cíl:Násobky2
úvod:MPě
-prácesnásobky2
- vyjmenuj a napiš řadu násobků
- rozšiřujeme o zkoušku
- vyhledáváme, řešíme, objevujeme
- manipulativní činnosti
str. 40 cv. 1 - samostatná práce
cv. 2 - učitel čte postupně zadání, žáci samostatně zapisují příklady a výsledky, které ihned kontrolujeme
cv. 3, 5, 6, 7 - samostatná práce
cv. 4 - první síť řešíme na tabuli, pak žáci pracují samostatně
- reflexe -Čj - cíl: Opakování
úvod: diktát
- pracovní sešit
- opakování
- tvrdé a měkké slabiky
- opačná slova
- u, ú, ů
- velká a malá písmena
- věty
- reflexe -Prv - cíl: Naši domácí mazlíčci
SKUPINOVÁ PRÁCE: namaluj domácí mazlíčky
- vyhodnocení
- vyjmenujeme si, jaké mazlíčky máme doma
MOTIVACE: úryvek z knihy "Dášeňka čili život štěněte"
str. 47 - učebnice a pracovní sešit
- péče o domácí mazlíčky
- reflexe -

Středa 11.3


Čj - cíl: Slabiky dě, tě, ně
úvod: pravopisné cvičení
str. 84 cv. 1 - článek "Sluníčková neděle"
- děti střídáme ve čtení
- zdůrazňujeme slova s dě, tě, ně (spočítáme je)
rozbor: a) která zvířata probouzí jaro ze zimního spánku? (skřivan)
            b) znáš píseň o koních? (Já mám koně, vraný koně - zazpíváme si ji)
c) proč lidé chovají koně? (závodění)
úkoly: na tabuli rozdělíme z článku podtržená slova
               slovesa               podstatná jména
cv. 2 - z úvodního článku děti samostatně vypisují všechna slova s dě, tě, ně
- do ČŠ
- pracovní sešit: individuálně
- reflexe -M - cíl: Násobky 2 - jeden pár
úvod: - práce s násobky 2
- vyjmenuj a napiš řadu násobků
- rozšiřujeme o zkoušku
- vyhledáváme, řešíme, objevujeme
- manipulativní činnosti
MOTIVACE: báseň "Párková"
- obrázky na str. 41, rozhovor o párech
str. 41 cv. 1, 2, 3 - první část úlohy řeší žáci samostatně, druhou společně
cv. 4, 6, 7 - samostatná práce
cv. 8 - učitel nebo děti vymýšlí různé slovní úlohy
- výsledky žáci zapisují do tabulky
- nezapomeneme na odpověď
cv. 9 - ústně
MŠ - slovní úloha
- reflexe -Tv - cíl: Přihrávky míčem
- nástup
- rozcvička
- přihrávky míčem
- vrchem jednoruč, obouruč
- spodem jednoruč, obouruč
- dribling


Čtení - cíl: Školní četba na pokračování
"Jak jsem dostal ségru"
- dbáme na plynulost a hlasitost četby
- povídáme si o jednotlivých kapitolách
- vysvětlujeme si slova, kterým nerozumíme
Čtvrtek 12.3


VÝLET DO MUZEA FANTASTICKÝCH ILUZÍ

Pátek 13.3


M - cíl: Geometrie - měření délky
str. 75 - doplnění cvičení
- jednotlivá cvičení pracujeme společně/samostatně
str. 76 - stavba komínů
- stavba z dřevěných kostek
- kdo má vyšší komín?
cv. 1 - úlohu rozebereme a pak necháme žáky pracovat samostatně
- na závěr společně zkontrolujeme
cv. 2, 3 - samostatná práce
MGe - rýsujeme úsečky a měříme
- provedeme zápis
doplnění: zopakování známých pojmů - jejich znázornění do sešitu
- reflexe -Čj - cíl: Slabiky dě, tě, ně
úvod: pravopisné cvičení
str. 84 cv. 3 - 4 sloupce slov s otázkami jaký, jak
- učitel pokládá otázky jak - děti odpovídají tak, aby slovo končilo slabikou dě, tě, ně
- cvičení provedeme ústně
- děti prostřídáme
cv. 4 - tvoříme dvojice slov s danými slovy
- slova z nabídky (podstatná jména)
- 8 slov (sloves) - totéž, co u podstatných jmen
cv. 5 - pojednání o ď, ť, ň; dě, tě, ně
- kde píšeme háček
- pracovní sešit: individuálně
- reflexe -Prv - cíl: Povolání
PANTOMIMA: předveď dané povolání
- ostatní hádají
- povolání a jejich druhy (práce manuální a duševní), služby, odměna za práci (plat), rodičovská dovolená, důchod
- profese, zaměstnání, výroba a prodej věcí, služby
- motivační hádanky
povolání: vylušti rébusy
- na tabuli
doplnění: jakou profesi, zaměstnání, povolání vykonávají Tvoji rodiče?
- reflexe -
Hv - cíl: Sluchová analýza
- intonace
- zpěv lidových i umělých písní
- doprovod při kytaře
- poslech
- práce s písněmi
Vážení rodiče, milé děti, 

ze srdce ráda bych Vám chtěla popřát, abychom byli co nejvíce zdraví a šťastní a užívali si slunečních jarních paprsků, které do našeho života přinášejí radost a potěchu.


Motto

Domov je to, co nedokážete popsat ani tisíci slovy, ale srdce jej pozná v jediné vteřině...